2 3 4
5 6 7 8
9 10 Prispievame k regionálnemu rozvoju 12
Slovensko

EULogo
 

Referencie

Spolupracovali sme na príprave a implementácii nasledujúcich projektov:

 1. Červenica pri Sabinove - Úprava krytu miestnych komunikácií
 2. Prešov - Rekonštrukcia Caraffovej väznice
 3. Jakubova Voľa - Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu
 4. Kobylnice - Skvalitnenie základných služieb pre obyvateľstvo obce Kobylnice
 5. Uzovský Šalgov - Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 6. Kyjov - Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy
 7. Hankovce - Rekonštrukcia a prístavba kultúrno-správnej budovy
 8. Zlaté - Rekonštrukcia a modernizácia kultúrno-správnej budovy
 9. Lukavica - Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského domu
 10. Ondavské Matiašovce - Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu
 11. Lesnica - Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 12. Brekov - Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 13. Mičakovce - Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v obci
 14. Pakostov - Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu
 15. Vyšný Kazimír - Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu
 16. Jastrabie nad Topľou - Riešenie bezpečnostnej situácie na št. ceste III/018233
 17. Červená voda - Pravostranný chodník
 18. Vyšné Ladičkovce - Obnova krytov miestnych komunikácií
 19. Výrava - Obnova krytov miestnych komunikácií
 20. Sukov - Obnova krytov miestnych komunikácií
 21. Žipov - Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 22. Karná - Rekonštrukcia verejných priestranstiev
 23. Kuková - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a dostavba chodníka
 24. Sokoľany - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu
 25. Stebnícka Huta - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu
 26. Štefanovce - Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu
 27. Vyšný Kručov - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu
 28. Chmeľovec - Skvalitnenie základných služieb pre obyvateľov obce
 29. Krížovany - Rekonštrukcia a modernizácia viacúčelového športového ihriska
 30. Benkovce - Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu
 31. Zbojné - Rekonštrukcia obecného úradu
 32. Proč - Chodníky a odvodnenie v obci
 33. Ľubovec - Areál voľnočasových aktivít
 34. Pozemkové spoločenstvo - Urbár - Renčišov – Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest Zapače a Farská
 35. Urbariát Ždiar - Protipožiarna vodná nádrž Ždiar-Strednica
 36. Magura - Paledovka, parkšport n.o. - Vidiek - vzdelaný poľnohospodár a lesník, zdravá výživa a príroda
 37. Magura - Paledovka parkšport n.o. - Tvoríme pracovné miesta na vidieku
 38. Mesto Prešov - Zariadenie pre seniorov Náruč
 39. Prešov – Mestečko seniorov Cemjata
 40. Prešov – Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov
 41. Prešov – ZŠ Prostějovská
 42. F-DACH – Modernizácia farmy F-DACH
 43. Lukavica – Zmena palivovej základne v obci Lukavica
 44. UNIPRODUKT s.r.o. – Zriadenie predajného miesta na priamy predaj čerstvého mlieka
 45. UNIPRODUKT s.r.o. – Rekonštrukcia skladu objemových krmív
 46. UNIPRODUKT s.r.o. – Výstavba faremného hnojiska
 47. Ražňany – Sociálna inklúzia príslušníkov MRK do majoritnej spoločnosti
 48. UNIPRODUKT s.r.o. – Diverzifikácia výroby v podmienkach UNIPRODUKT s.r.o.
 49. PHARMA PLUS s.r.o. – Podpora talentov-šanca k zlepšeniu života MRK
 50. PHARMA PLUS s.r.o. – Modernizácia a dostavba Polikliniky Levočská
 51. Urbariátne lesy a pozemkové spoločenstvo LÚČKA – Realizačný projekt ozdravných opatrení na roky 2010-2011
 52. Kobyly – Regenerácia sídla Kobyly
 53. Farma Bukovina – Rekonštrukcia koniarne na penzión
 54. František Kyjovský, AGROFARMA – Diverzifikácia výroby
 55. Rád sestier sv. Bazila Veľkého – Rekonštrukcia a modernizácia strednej zdravotnej školy sv. Bazila Veľkého, Prešov
 56. Top Trial s.r.o. – Centrum vzdelávania v cestovnom ruchu
 57. Petrovany – Vodovod a kanalizácia v obci Petrovany
 58. Petrovany – Uzavretie a rekultivácia skládky NNO Petrovany
 59. Mladosť n.o. – Kvalitný výchovno-vzdelávací proces v moderných priestoroch
 60. Ľubovec – Výstavba mini ihriska v obci Ľubovec
 61. Fričovce – Rekonštrukcia Obecného úradu
 62. Fričovce – Oprava multifunkčného ihriska
 63. Hendrichovce – Oddychové centrum
 64. Hendrichovce – Rekonštrukcia komunikácií
 65. Štefanovce – Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu
 66. Štefanovce – Zveľadenie obce Štefanovce – vybudovanie ihriska
 67. Hermanovce – Vybudovanie viacúčelového ihriska
 68. Šindliar – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci
 69. Renčišov – Dom ľudových remesiel
 70. Uzovské Pekľany – Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci
 71. Bertotovce – Viacúčelový prístupový chodník k športovému areálu
 72. Fričovce – Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 73. Hendrichovce – Hendrichovce- Požiarna zbrojnica
 74. Šindliar – Šindliar, kultúrny dom – úprava interiéru
 75. Bertotovce – Bertotovce – viacúčelový chodník
 76. Hermanovce – Hermanovce – Oplotenie ihriska
 77. Uzovské Pekľany – Obecný úrad – rekonštrukcia
 78. Štefanovce – Požiarna zbrojnica
 79. Lipovce – Obecný úrad – úprava okolia
 80. Lipovce – Sklad požiarnej techniky
 81. Fričovce – Rekonštrukcia mládežníckeho centra
 82. Uzovský Šalgov – Úpravy športového areálu
 83. Bertotovce – Kultúrny dom – kuchyňa
 84. Renčišov – Úprava okolia Obecného úradu
 85. Renčišov – Chodník k cintorínu
 86. Renčišov – Obecný úrad, rekonštrukcia ústredného vykurovania
 87. Štefanovce - Obecný úrad – vybavenosť interiéru
 88. Hermanovce – Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 89. Jarovnice – Úprava chodníka, časť Močidľany
 90. Uzovský Šalgov – Úprava verejného priestranstva
 91. Hendrichovce – Úprava okolia Obecného úradu
 92. Šindliar – Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 93. Šindliar – Kultúrny dom – vybavenie interiéru
 94. Hradisko – Rekonštrukcia autobusových zastávok
 95. Malý Slavkov – Obnova objektu Kultúrny dom
 96. Vrbov – Dom smútku
 97. Vrbov – Rekonštrukcia miestnej komunikácie MK2
 98. Ľubica – Rekonštrukcia budovy Obecného úradu
 99. Ľubica – Chodník ul. Jesenského
 100. Žakovce – Komunikácie v obci Žakovce
 101. Huncovce – Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
 102. Hradisko – Malé ihrisko
 103. Hradisko – Výstavba verejného priestranstva
 104. Vrbov – Chodník okolo štátnej cesty
 105. Ľubica – Fasáda požiarnej zbrojnice
 106. Ľubica – Verejné priestranstvo
 107. Žakovce – Detské ihrisko
 108. Žakovce – Rozšírenie kanalizácie – vetva C
 109. Malý Slavkov – Obnova objektu Obecného úradu
 110. Hradisko – Rekonštrukcia budovy Obecného úradu
 111. Hradisko – Rekonštrukcia miestnej komunikácie a odvodňovacieho rigolu
 112. Vrbov – Šípkový vrch – Dažďová kanalizácia DN 300
 113. Vrbov – Viacúčelové ihrisko
 114. Žakovce – Rozšírenie kanalizácie – vetva A
 115. Malý Slavkov – Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 116. Huncovce – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
 117. Huncovce – Rekonštrukcia strechy a výmena okien na budove obecnej klubovne TJ
 118. Hradisko – Zveľadenie verejných priestorov
 119. Huncovce – Multifunkčné ihrisko
 120. Ľubica – Oplotenie obecnej budovy
 121. Ľubica – Lávky v obci
 122. Malý Slavkov – Športový areál Malý Slavkov
 123. Chmeľovec – Prístavba kultúrnej miestnosti v obci
 124. Chmeľovec – Požiarna zbrojnica pri OÚ
 125. Chmeľovec – Výstavba chodníka
 126. Jozef Polomský Meštiansky dom – miesto oddychu a zážitkov
 127. Promt SR s.r.o. – Inovácia a ekológia v spoločnosti Promt SR s.r.o.
 128. DOMA a.s. – Zavedenie inovatívnych technológií v spoločnosti DOMA a.s.
 129. MAS Partnerstvo Bachureň, o.z. - Bachureň - územie, ktoré nás spája - Integrovaná stratégia rozvoja územia
 130. MAS Partnerstvo Šafrán, o.z. - Chránime spolu poklady Šafránu - Integrovaná stratégia rozvoja územia